అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు
అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ తెలుగులో 


భక్తీ     Aarde Lyrics  అన్నమయ్య 


అన్నమయ్య కీర్తన గోవిందాశ్రిత గోకులబృందా
అన్నమయ్య కీర్తన హరి నామము కడు
అన్నమయ్య కీర్తన హరి యవతార మితడు
అన్నమయ్య కీర్తన ఇప్పుడిటు కలగన్టి
అన్నమయ్య కీర్తన ఇతరులకు నిను
అన్నమయ్య కీర్తన ఇట్టి ముద్దులాడు
అన్నమయ్య కీర్తన జయ జయ రామా
అన్నమయ్య కీర్తన జయ లక్ష్మి వర లక్ష్మి
అన్నమయ్య కీర్తన కలిగెనిదె నాకు
అన్నమయ్య కీర్తన కంటి నఖిలాండ
అన్నమయ్య కీర్తన కంటి శుక్రవారము
అన్నమయ్య కీర్తన కిం కరిష్యామి
అన్నమయ్య కీర్తన కోడెకాడె వీడె
అన్నమయ్య కీర్తన కొలని దోపరికి
అన్నమయ్య కీర్తన కొలిచిన వారల
అన్నమయ్య కీర్తన క్షీరాబ్ధి కన్యకకు
అన్నమయ్య కీర్తన కులుకుగ నడవరో
లన్నమయ్య కీర్తన లాలి శ్రీ కృష్నయ్య
అన్నమయ్య కీర్తన మచ్చ కూర్మ వరాహ
అన్నమయ్య కీర్తన మహినుద్యోగి కావలె
అన్నమయ్య కీర్తన మంగాంబుధి హనుమంతా
అన్నమయ్య కీర్తన మేదిని జీవుల గావ
అన్నమయ్య కీర్తన మేలుకో శ్రుంగారరాయ
అన్నమయ్య కీర్తన ముద్దుగారే యశోద
అన్నమయ్య కీర్తన నగవులు నిజమని
అన్నమయ్య కీర్తన నల్లని మేని
అన్నమయ్య కీర్తన నారాయణాచ్యుత
అన్నమయ్య కీర్తన నారాయణాఅయ నమో నమో
అన్నమయ్య కీర్తన నవనీతచోరా నమో నమో
అన్నమయ్య కీర్తన నవరసములదీ నళినాక్షి
అన్నమయ్య కీర్తన నెలమూడు శోభనాలు
అన్నమయ్య కీర్తన నిగమ నిగమాంత వర్ణిత
అన్నమయ్య కీర్తన నిముషమెడతెగక
అన్నమయ్య కీర్తన నిత్య పూజలివిగో
అన్నమయ్య కీర్తన ఒకపరి కొకపరి
అన్నమయ్య కీర్తన పలుకు తేనెల తల్లి
అన్నమయ్య కీర్తన పవనాత్మజ ఓ ఘనుడా
అన్నమయ్య కీర్తన పెరిగినాడు చూడరోఇ
అన్నమయ్య కీర్తన ఫాల నేత్రానల
అన్నమయ్య కీర్తన పిడికిట తలంబ్రాల
అన్నమయ్య కీర్తన పొడగంటిమయ్య
అన్నమయ్య కీర్తన పుట్టు భోగులము మేము
అన్నమయ్య కీర్తన రాజీవ నేత్రాయ
అన్నమయ్య కీర్తన రాముడు లోకాభిరాముడు
అన్నమయ్య కీర్తన రాముడు రాఘవుడు
అన్నమయ్య కీర్తన రాధా మాధవ రతి చరితమితి
అన్నమయ్య కీర్తన రంగ రంగ రంగపతి
అన్నమయ్య కీర్తన సకలం హే సఖి
అన్నమయ్య కీర్తన సర్వాంతరాత్ముడవు
అన్నమయ్య కీర్తన సతులాల చూడరే
అన్నమయ్య కీర్తన సిరుత నవ్వులవాడు
అన్నమయ్య కీర్తన శోభనమే శోభనమే
అన్నమయ్య కీర్తన శ్రీమన్నారాయణ
అన్నమయ్య కీర్తన సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మ
అన్నమయ్య కీర్తన తెప్పగా మర్రాకు మీద
అన్నమయ్య కీర్తన తిరుమల గిరి రాయ
అన్నమయ్య కీర్తన త్వమేవ శరణమ్
అన్నమయ్య కీర్తన వందే వాసుదేవం
అన్నమయ్య కీర్తన వేదం బెవ్వని
అన్నమయ్య కీర్తన వేడుకొందామా
అన్నమయ్య కీర్తన విడువ విడువనింక
అన్నమయ్య కీర్తన విన్నపాలు వినవలె
అన్నమయ్య కీర్తన విశ్వరూపమిదివో
అన్నమయ్య కీర్తన కామధేనువిదే

sentiment_satisfied Emoticon