చదువులోనే హరిన అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde LyricsAlbum :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana :: చదువులోనే హరిన


Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics


చదువులోనే హరిని జట్టిగొనవలెగాక |
మదముగప్పినమీద మగుడ నది గలదా ‖

జడమతికి సహజమే సంసారయాతన యిది |
కడు నిందులో బరము గడియించవలెగాక |
తొడరి గాలప్పుడు తూర్పెత్తక తాను |
విడిచి మఱచిన వెనక వెదకితే గలదా ‖

భవబంధునకు విధిపాపపుణ్యపులంకె |
తివిరి యిందునే తెలివి తెలుసుకోవలెగాక |
అవల వెన్నెలలోనే అల్లునేరే ళ్లింతే |
నివిరి నిన్నటివునికి నేటికి గలదా ‖

దేహధారికి గలదే తెగనియింద్రియబాధ |
సాహసంబున భక్తి సాధించవలెగాక |
యిహలను శ్రీవేంకటేశుదాసులవలన |
వూహించి గతిగానక వొదిగితే గలదా ‖

Share This :sentiment_satisfied Emoticon