చేరి యశోదకు అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana :: చేరి యశోదకు


Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics

చేరి యశోదకు శిశు వితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు ‖

సొలసి చూచినను సూర్యచంద్రులను
లలి వెదచల్లెడులక్షణుడు |
నిలిచిననిలువున నిఖిలదేవతల
కలిగించు సురలగనివో యితడు ‖

మాటలాడినను మరియజాండములు
కోటులు వోడమేటిగుణరాశి |
నీటగునూర్పుల నిఖిలవేదములు
చాటువనూ రేటిసముద్ర మితడు ‖

ముంగిట జొలసిన మోహన మాత్మల
బొంగించేఘనపురుషుడు |
సంగతి మావంటిశరణాగతులకు
నంగము శ్రీవేంకటాధిపు డితడు ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon