ఏమొకో చిగురుటధరమున అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: ఏమొకో చిగురుటధరమున


Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics
ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడకస్తూరి నిండెను |
భామిని విభునకు వ్రాసిన పత్రిక కాదు కదా ‖


కలికి చకోరాక్షికి కడకన్నులు కెంపైతోచిన |
చెలువంబిప్పుడిదేమో చింతింపరేచెలులు |
నలువున ప్రాణేశ్వరునిపై నాటినయాకొనచూపులు |
నిలువునపెరుకగనంటిన నెత్తురుకాదుకదా ‖

పడతికి చనుగవమెరుగులు పైపై పయ్యెద వెలుపల |
కడుమించిన విధమేమో కనుగొనరే చెలులు |
వుడుగని వేడుకతో ప్రియుడొత్తిన నఖశశిరేఖలు |
వెడలగవేసవికాలపు వెన్నెలకాదుకదా ‖

ముద్దియ చెక్కుల కెలకుల ముత్యపు జల్లుల చేర్పుల |
వొద్దికలాగులివేమో ఊహింపరే చెలులు |
గద్దరి తిరువేంకటపతి కొగిటియధరామృతముల |
అద్దిన సురతపు చెమటల అందము కాదు కదా ‖Share This :sentiment_satisfied Emoticon