రామా దశరథ రామా అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: రామా దశరథ రామా

Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics
రామ దశరథరామ నిజ సత్య-
కామ నమో నమో కాకుత్థ్సరామ ‖

కరుణానిధి రామ కౌసల్యానందన రామ
పరమ పురుష సీతాపతిరామ |
శరధి బంధన రామ సవన రక్షక రామ
గురుతర రవివంశ కోదండ రామ ‖

దనుజహరణ రామ దశరథసుత రామ
వినుతామర స్తోత్ర విజయరామ |
మనుజావతారా రామ మహనీయ గుణరామ
అనిలజప్రియ రామ అయోధ్యరామ ‖

సులలితయశ రామ సుగ్రీవ వరద రామ
కలుష రావణ భయంకర రామ |
విలసిత రఘురామ వేదగోచర రామ
కలిత ప్రతాప శ్రీవేంకటగిరి రామ ‖


Share This :sentiment_satisfied Emoticon