గాలినే పోయ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: గాలినే పోయ


Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics

గాలినే పోయ గలకాలము
తాలిమికి గొంతయు బొద్దులేదు ‖


అడుసు చొరనే పట్టె నటునిటు గాల్లు
గుడుగుకొననే పట్టె గలకాలము |
ఒడలికి జీవుని కొడయడైనహరి
దడవగా గొంతయు బొద్దులేదు ‖

కలచి చిందనే పట్టె గడవగ నించగ బట్టె కలుషదేహపుబాధ గలకాలము |
తలపోసి తనపాలి దైవమైన హరి
దలచగా గొంతయు బొద్దులేదు |

శిరము ముడువబట్టె చిక్కుదియ్యగ బట్టె
గరిమల గపటాల గలకాలము |
తిరువేంకటగిరి దేవుడైనహరి
దరిచేరా గొంతయు బొద్దులేదు ‖


Share This :sentiment_satisfied Emoticon