అతి దుష్టుడ నే నలుసుడను అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde LyricsAlbum :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana :: అతి దుష్టుడ నే నలుసుడను


Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics
అతిదుష్టుడ నే నలసుడను |
యితరవివేకం బికనేల ‖

ఎక్కడ నెన్నిట యేమి సేసితినొ
నిక్కపుదప్పులు నేరములు |
గక్కన నిన్నిట కలిగిననీవే
దిక్కుగాక మరి దిక్కేది ‖

ఘోరపుబాపము కోట్లసంఖ్యలు
చేరువ నివె నాచేసినివి |
నీరసునకు నిటు నీకృప నాకిక
కూరిమి నా యెడ గుణమేది ‖

యెఱిగి చేసినది యెఱుగక చేసిన-
కొఱతలు నాయెడ గోటులివే |
వెఱపు దీర్చి శ్రీవేంకటేశ కావు
మఱవక నాగతి మఱి యేది ‖

Share This :sentiment_satisfied Emoticon