ఈ సురలు ఈ మునులు అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: ఈ సురలు ఈ మునులు


Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics
ఈ సురలీమును లీచరాచరములు |
యిసకలమంతయు నిది యెవ్వరు ‖


ఎన్నిక నామము లిటు నీవై యుండగ |

యిన్ని నామము లిటు నీవై యుండగ |
వున్నచోటనే నీవు వుండుచుండుగ మరి |
యిన్నిటా దిరుగువా రిది యెవ్వరు ‖

వొక్కరూపై నీవు వుండుచుండగ మరి |

తక్కిన యీరూపములు తామెవ్వరు |
యిక్కడనక్కడ నీవు యిటు ఆత్మలలోనుండ |
మక్కువ నుండువారు మరి యెవ్వరు ‖

శ్రీవేంకటాద్రిపై చెలగి నీ వుండగా |

దైవంబులనువారు తామెవ్వరు |
కావలసినచోట కలిగి నీవుండగ |
యీవిశ్వపరిపూణు లిది యెవ్వరు ‖


Share This :sentiment_satisfied Emoticon