తిరువీధుల మెఱసీ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana :: మూసిన ముత్యాల కేలే మొరగులు

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics


తిరువీథుల మెఱసీ దేవదేవుడు
గరిమల మించిన సింగారములతోడను ‖

తిరుదండేలపై నేగీ దేవుడిదె తొలునాడు
సిరుల రెండవనాడు శేషునిమీద |
మురిపేన మూడోనాడు ముత్యాల పందిరి క్రింద
పొరినాలుగోనాడు పువు గోవిలలోను ‖గ్రక్కున నైదవనాడు గరుడునిమీద
యెక్కను ఆరవనాడు యేనుగుమీద ‖
చొక్కమై యేడవనాడు సూర్యప్రభలోనను
యిక్కువ దేరును గుర్రమెనిమిదోనాడు ‖

కనకపుటందలము కదిపి తొమ్మిదోనాడు
పెనచి పదోనాడు పెండ్లిపీట |
యెనసి శ్రీ వేంకటేశు డింతి యలమేల్^మంగతో
వనితల నడుమను వాహనాలమీదను ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon