ఏలే ఏలే మరదలా అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: ఏలే ఏలే మరదలా


Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics


ఏలే యేలే మరదలా చాలుజాలు |
చాలును చాలు నీతోడి సరసంబు బావ ‖గాటపు గుబ్బలు గదలగ గులికేవు |
మాటల దేటల మరదలా |
చీటికి మాటికి జెనకేవే వట్టి |
బూటకాలు మానిపోవే బావ ‖

అందిందె నన్ను నదలించి వేసేవు |
మందమేలపు మరదలా |
సందుకో దిరిగేవి సటకారివో బావ |
పొందుగాదిక బోవే బావ ‖

చొక్కపు గిలిగింతల చూపుల నన్ను |
మక్కువ సేసిన మరదలా |
గక్కున నను వేంకటపతి కూడితి |

దక్కించుకొంటివి తగులైతి బావ ‖


Share This :sentiment_satisfied Emoticon