ఘనుడాతడే మము అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: ఘనుడాతడే మము 


Get This Keerthana In English Script Click HereAarde Lyricsఘనుడాతడే మము గాచుగాక హరి
అనిశము నేమిక నతనికె శరణు ‖


యెవ్వని నాభిని యీ బ్రహ్మాదులు

యెవ్వడు రక్షకుడిన్నిటికి |
యెవ్వని మూలము యీ సచరాచర
మవ్వల నివ్వల నతనికే శరణు ‖

పురుషోత్తముడని పొగడి రెవ్వరిని

కరి నెవ్వడు గాచె |
ధర యెవ్వడెత్తి దనుజుల బొరిగొనె
అరుదుగ మేమిక నతనికె శరణు ‖

శ్రీసతి యెవ్వని జేరి వురమునను

భాసిల్లె నెవ్వడు పరమంబై |
దాసుల కొరకై తగు శ్రీవేంకట
మాస చూపి నితడతనికె శరణు ‖Share This :sentiment_satisfied Emoticon