చాలదా హరి నామ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana :: చాలదా హరి నామ


Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyricsరాగము : హంసధ్వని

చాలదా హరి నామ సౌఖ్యామృతము దమకు |
చాలదా హితవైన చవులెల్లను నొసగ ‖

ఇది యొకటి హరి నామ మింతైన జాలదా |
చెదరకీ జన్మముల చెరలు విడిపించ |
మదినొకటె హరినామ మంత్రమది చాలదా |
పదివేల నరక కూపముల వెడలించ ‖

కలదొకటి హరినామ కనకాద్రి చాలదా |
తొలగుమని దారిద్ర్యదోషంబు చెరుచ |
తెలివొకటి హరినామదీప మది చాలదా |
కలుషంపు కఠిన చీకటి పారద్రోల ‖

తగువేంకటేశు కీర్తనమొకటి చాలదా |
జగములో కల్పభూజంబు వలె నుండ |
సొగసి యీవిభుని దాసుల కరుణ చాలదా |
నగవు జూపులను నున్నతమెపుడు జూప ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon