నానాటి బతుకు నాటకము అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics


Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: నానాటి బతుకు నాటకము


Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics

రాగం: ముఖారి

నానాటి బతుకు నాటకము
కానక కన్నది కైవల్యము ‖


పుట్టుటయు నిజము, పోవుటయు నిజము
నట్టనడిమీ పని నాటకము |
యెట్టనెదుటి కలదీ ప్రపంచము
కట్ట గడపటిది కైవల్యము ‖

కుడిచేదన్నము కోక చుట్టెడిది
నడుమంత్రపు పని నాటకము |
వొడి కట్టుకొనిన ఉభయ కర్మములు
గడి దాటినపుడే కైవల్యము ‖

తెగదు పాపము, తీరదు పుణ్యము
నగి నగి కాలము నాటకము |
ఎగువనే శ్రీ వేంకటేశ్వరుడేలిక
గగనము మీదిది కైవల్యము ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon