మోములో చిరునవ్వు | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం
September 06, 2021

  మోములో చిరునవ్వు ఉన్నా  హృదయ అంతరంగాలులో  గత చేదు జ్ఞాపకాల వేదనతో  ప్రాణం తేలియాడుతుంది   -రామ్ పోతురాజు   Get This Quote In EnglishTelugu...
అందమైన గువ్వవె నీవు ఎందుకు అలిగినవె పాట లిరిక్స్   | జానపద పాటలు
July 13, 2021

  అందమైన గువ్వవె నీవు ఎందుకు అలిగినవె రరె రరె రరె రరె రరె రరె ర ర రె ఎ రరె ర ర రె ఎ రరె ర ర రె … అందమైన గువ్వవె నీవు ఎందుకు అలిగినవె నివు మన...
నాగేటి సలల్ల నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ పాట లిరిక్స్   | జానపద పాటలు
July 13, 2021

నాగేటి సలల్ల నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ నాగేటి సలల్ల నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ, నవీట్టి బతుకులు నా తెలంగాణ నా తెలంగాణ నాగేటి సలల్ల నా తెలంగాణ నా తెలం...
జానపదం జనగుండెలొ పాట లిరిక్స్   | జానపద పాటలు
July 13, 2021

ఆల్బం :: జానపదం సాహిత్యం :: తిరుపతి గానం :: మంగలి జానపదం జనగుండెలొ జాలు వారె జల జల నా ప్రాణపదం గొంతులొ పారడుతుంది గల గల జానపదం జనగుండెలొ జాల...
 కిన్నెరసాని పాటలు కవితా సాహిత్యం  | విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
July 12, 2021

 కిన్నెరసాని పాటలు 1. కల్పన 2. కిన్నెర పుట్టుక 3. కిన్నెర నడకలు 4. కిన్నెర నృత్యము 5. కిన్నెర సంగీతము 6. కడలి పొంగు 7. కిన్నెర దుఃఖము 8. గోద...
వనములను దాటి 'వెన్నెల బయలు' దాటి కవితా సాహిత్యం  | కిన్నెరసాని పాటలు | విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
July 12, 2021

కల్పన కిన్నెరసాని పాటలు కవితా సంకలనం :: కిన్నెరసాని పాటలు రచయిత :: విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కవిత పేరు ::కల్పన   కిన్నెర మహాపతివ్రత. అందరు తెలుగ...