ఇప్పుడిటు కలగన్టి అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics



Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: ఇప్పుడిటు కలగన్టి


Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics







రాగం: భూపాళం

ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు |
అప్పడగు తిరువేంకటాద్రీశు గంటి ‖

అతిశయంబైన శేషాద్రిశిఖరము గంటి |
ప్రతిలేని గోపుర ప్రభలు గంటి |
శతకోటి సూర్య తేజములు వెలుగగ గంటి |
చతురాస్యు బొడగంటి చయ్యన మేల్కొంటి ‖

కనకరత్న కవాట కాంతు లిరుగడగంటి |
ఘనమైన దీపసంఘములు గంటి |
అనుపమ మణీమయమ్మగు కిరీటము గంటి |
కనకాంబరము గంటి గ్రక్కన మేల్కొంటి ‖

అరుదైన శంఖ చక్రాదు లిరుగడ గంటి |
సరిలేని యభయ హస్తము గంటి |
తిరువేంకటాచలాధిపుని జూడగ గంటి |
హరి గంటి గురు గంటి నంతట మేల్కంటి ‖

Share This :



sentiment_satisfied Emoticon