ఇతరులకు నిను అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: ఇతరులకు నిను


Get This Keerthana In English Script Click Here


Aarde Lyrics

ఇతరులకు నిను నెరుగదరమా ‖
సతతసత్యవ్రతులు సంపూర్ణమోహవిర-
హితులెరుగుదురు నిను నిందిరారమణా ‖


నారీకటాక్షపటునారాచభయరహిత-
శూరులెరుగుదురు నిను జూచేటిచూపు |
ఘొరసంసార సంకులపరిచ్ఛేదులగు-
ధీరులెరుగుదురు నీదివ్యవిగ్రహము ‖

రాగభోగవిదూర రంజితాత్ములు మహా-
భాగులెరుగుదురు నిను బ్రణుతించువిధము |
ఆగమోక్తప్రకారాభిగమ్యులు మహా-
యోగులెరుగుదురు నీవుండేటివునికి ‖

పరమభాగవత పదపద్మసేవానిజా-
భరణు లెరుగుదురు నీపలికేటిపలుకు |
పరగునిత్యానంద పరిపూర్ణమానస-

స్థిరు లెరుగుదురు నిను దిరువేంకటేశ ‖Share This :sentiment_satisfied Emoticon