నా లీలలు వినినచో | సాయి బాబా వాక్యాలు

e saibaba reddy e pass sai baba padre amorth e sai baba fred bongusto e sai baba sai baba e gesu sai baba e gesù sai baba e vivo quem e sai baba


నా లీలలు వినినచో 
సకల రోగములు నివారింపబడును. 
వాటిని మనసులో నిలుపుము.
ఆనందమునకు, 

తృప్తికి ఇదియే మార్గము


Get This Quotes In English Fonts Click Here


sai baba darshan
sri d sai baba
d j sai baba song
sai baba d.o.b
sai baba d j
sai baba evening aarti lyrics
Share This :sentiment_satisfied Emoticon