ఏదైనా మంచి సాధించాలనుకున్నప్పుడు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంఏదైనా మంచి 

సాధించాలనుకున్నప్పుడు
శ్రమించే స్వభావం.. 
విమర్శలను భరించే 

సహనం ఉండాలి


Get This Quote In English Script Click Here


telugu quotes hd images download
telugu quotes in life
telugu quotes inspirational
telugu quotes images download
telugu quotes in english words
telugu quotes in text
i telugu quotes
Share This :sentiment_satisfied Emoticon