హనుమాన్ గాయత్రీ మంత్రం లిరిక్స్ | ఆంజనేయ స్వామి | భక్తి

ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయు పుత్రాయ ధీమహి
తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్


Get This Mantra In English Script Click Here


Share This :sentiment_satisfied Emoticon