పిడికిట తలంబ్రాల అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics




Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: పిడికిట తలంబ్రాల

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics






పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత |
పడమరలి నవ్వీనె పెండ్లి కూతురు ‖

పేరుకల జవరాలె పెండ్లి కూతురు పెద్ద |
పేరుల ముత్యాల మేడ పెండ్లి కూతురు |
పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు |
పేరుకుచ్చు సిగ్గువడీ బెండ్లి కూతురు ‖

బిరుదు పెండము వెట్టె బెండ్లి కూతురు నెర |
బిరుదు మగని కంటె బెండ్లి కూతురు |
పిరిదూరి నప్పుడే పెండ్లి కూతురూ పతి |
బెరరేచీ నిదివో పెండ్లి కూతురు ‖

పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడె |
పెట్టెడు చీరలు గట్టి పెండ్లి కూతురు |
గట్టిగ వేంకటపతి కౌగిటను |
పెట్టిన నిధానమయిన పెండ్లి కూతురు ‖
Share This :



sentiment_satisfied Emoticon