మనోజవం మారుతతుల్యవేగం మంత్రం లిరిక్స్ | ఆంజనేయ స్వామి | భక్తి

మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్దిమతాం వరిష్టం !
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే !!


Get This Mantra In English Script Click Here
Share This :sentiment_satisfied Emoticon