పలుకు తేనెల తల్లి అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics

Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: పలుకు తేనెల తల్లి 

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyricsరాగం: సాళంగనాట

పలుకు దేనెల తల్లి పవళించెను |
కలికి తనముల విభుని గలసినది గాన ‖

నిగనిగని మోముపై నెఱులు గెలకుల జెదర
పగలైన దాక జెలి పవళించెను |
తెగని పరిణతులతో తెల్లవారినదాక
జగదేక పతి మనసు జట్టి గొనె గాన ‖

కొంగు జారిన మెఱుగు గుబ్బ లొలయగ దరుణి
బంగారు మేడపై బవళించెను |
చెంగలువ కనుగొనల సింగారములు దొలక
అంగజ గురునితోడ నలసినదిగాన ‖

మురిపెంపు నటనతో ముత్యాల మలగుపై
పరవశంబున దరుణి పవళించెను |
తిరు వేంకటాచలా ధిపుని కౌగిట గలసి
అరవిరై నును జెమలు నంటినదిగాన ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon