గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ సాంగ్ లిరిక్స్ ఎంకి పాట RP నోట (2019) తెలుగు పాటలు


Album : Enki Paata RP Nota

Starring: Prashanth Reddy, Antasheela
Music : RP.Patnaik
Lyrics-Sri Nanduri Subbarao
Singers :RP.Patnaik
Producer: Gautam Patnaik
Director: RP.Patnaik, Gautam Patnaik
Year: 2019

English Script Lyrics CLICK HEREగుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!


నాకాసి సూస్తాది నవ్వు నవ్విస్తాది
నాకాసి సూస్తాది నవ్వు నవ్విస్తాది
యెల్లి మాటాడిస్తె యిసిరికొడతాదీ! 
నాకాసి సూస్తాది నవ్వు నవ్విస్తాది
యెల్లి మాటాడిస్తె యిసిరికొడతాదీ
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ॥
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ॥
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
కూసింతసేపు!

కన్ను గిలికిస్తాది నన్ను బులిపిస్తాది
కన్ను గిలికిస్తాది నన్ను బులిపిస్తాది
దగ్గరస కూకుంటె అగ్గి సూస్తాదీ! 
కన్ను గిలికిస్తాది నన్ను బులిపిస్తాది
దగ్గరస కూకుంటె అగ్గి సూస్తాదీ!
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!

యీడుండ మంటాది యిలుదూరిపోతాది
యీడుండ మంటాది యిలుదూరిపోతాది
యిసిగించి యిసిగించి వుసురోసుకుందీ! 
యీడుండ మంటాది యిలుదూరిపోతాది
యిసిగించి యిసిగించి వుసురోసుకుందీ!
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!

మందో మాకో యెట్టి మరిగించినాదీ
మందో మాకో యెట్టి మరిగించినాదీ
వల్లకుందామంటే పాణమాగదురా!
మందో మాకో యెట్టి మరిగించినాదీ
వల్లకుందామంటే పాణమాగదురా!
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ॥
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ॥
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
గుండె గొంతుకలోన నా గుండె గొంతుకలోన
గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ॥
కూకుండ నీదురా కూసింతసేపు!
కూసింతసేపు!
కూసింతసేపు!
కూసింతసేపు!
Share This :sentiment_satisfied Emoticon