ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి లిరిక్స్ | సాయి పాటలు

 


 Devotional 

Lord Sai

English Script Lyrics Click Here


ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి లిరిక్స్


ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి


ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి


తొలగించినావు వ్యాధులు ఊధితో

వెలిగించినావు దివ్వెలు నీటితో

తొలగించినావు వ్యాధులు ఊధితో

వెలిగించినావు దివ్వెలు నీటితో


నుడులకు అందవు నుతులకు పొంగవు

నుడులకు అందవు నుతులకు పొంగవు

పాపాలు కడిగేసే పావన గంగవు


ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి


భక్త కబీరే నీ మతమన్నావు

భగవానుడే నీ కులమన్నావు

భక్త కబీరే నీ మతమన్నావు

భగవానుడే నీ కులమన్నావు


అణువున నిండిన బ్రహ్మాండంలా 

అణువున నిండిన బ్రహ్మాండంలా

అందరిలో నీవే కొలువున్నావు


ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి


ప్రభవించినావు మానవమూర్తివై

ప్రసరించినావు ఆరని జ్యోతివై

ప్రభవించినావు మానవమూర్తివై

ప్రసరించినావు ఆరని జ్యోతివై


మారుతి నీవే గణపతి నీవే

మారుతి నీవే గణపతి నీవే

సర్వదేవతల నవ్యాకృతి నీవె


ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

నిన్ను ఏమని పొగడను సర్వాంతర్యామి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి

ఎంతెంత దయ నీది ఓ సాయి


బాబా.. సాయి బాబా

బాబా.. సాయి బాబా

బాబా.. మా సాయి బాబా

బాబా.. మా సాయి బాబా


బాబా.. షిర్డి సాయి బాబా

బాబా.. షిర్డి సాయి బాబా

బాబా.. షిర్డి సాయి బాబా


Share This :sentiment_satisfied Emoticon