హరివరాసనం (శరణం అయ్యప్ప) సాంగ్ లిరిక్స్Album : Manikanta Mahima

Starring: K J Yesudas, 
Music :  G. Devarajan
Lyrics-Kumbakudi Kulathur Iyer 
Singers :K J Yesudas 
Producer:NA
Director: NA

Year:NA 

English Script Lyrics CLICK HERE


శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప |
శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప ||

హరివరాసనం స్వామి విశ్వమోహనం |
హరిదదిస్వరం ఆరాధ్యపాదుకం ||
అరివిమర్థనం స్వామి నిత్యనర్తనం |
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే ||

శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప |
శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప ||

శరణకీర్తనం స్వామి శక్తమానసం
భరణలోలుపం స్వామి నర్తనాలసం
అరుణభాసురం స్వామి భూతనాయకం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

ప్రణయసత్యకం స్వామి ప్రాణనాయకం
ప్రణతకల్పకం స్వామి సుప్రభాన్చితం
ప్రనవమందిరం స్వామి కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప |
శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప ||     

తురగవాహనం స్వామి సుందరాననం
వరగదాయుధం స్వామి వేదవర్నితం
గురు కృపాకరం స్వామి కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

త్రిభువనార్చనం స్వామి దేవతాత్మకం
త్రినయనంప్రభుం స్వామి దివ్యదేశికం
త్రిదశపూజితం స్వామి చిన్తితప్రదం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప |
శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప ||

భవభయాపహం స్వామి భావుకావహం
భువనమోహనం స్వామి భూతిభూషణం
ధవలవాహనం స్వామి దివ్యవారణం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

కళ మృదుస్మితం స్వామి సుందరాననం
కలభకోమలం స్వామి గాత్రమోహనం
కలభకేసరి స్వామి వాజివాహనం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప |
శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప ||  

శ్రితజనప్రియం స్వామి చిన్తితప్రదం
శృతివిభూషణం స్వామి సాధుజీవనం
శృతిమనోహరం స్వామి గీతలాలసం
హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే

శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప |
శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప ||  
Share This :sentiment_satisfied Emoticon