సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మ


Get This Keerthana In English Script Click HereAarde Lyrics
సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మా
నవ్వుచు దేవకి నందను గనియె ‖


శశి వొడచె అలసంబులు గదచె
దిశ దేవతల దిగుల్లు విడచె ‖

కావిరి విరసె కంసుడు గినిసె
వావిరి పువ్వుల వానలు గురిసె ‖

గతి సేసె అటు గాడిద గూసె
కుతిలకుడిచి జనకుడు నోరు మూసె ‖

గగురు పొడిచె లోకము విధి విడిచె
మొగులు గురియగ యమునపై నదచె ‖

కలిజారె వేంకటపతి మీరె
అలమేల్మంగ నాంచారమ్మకలుకలు తీరె ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon