కామధేనువిదే అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: కామధేనువిదే

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics
కామధేను విదే కల్పవృక్ష మిదే
ప్రామాణ్యము గల ప్రపన్నులకు ‖

హరినామజపమే ఆభరణంబులు
పరమాత్మునినుతి పరిమళము |
దరణిదరు పాదసేవే భోగము
పరమంబెరిగిన ప్రపన్నులకు ‖

దేవుని ధ్యానము దివ్యాన్నంబులు
శ్రీవిభు భక్తే జీవనము |
ఆవిష్ణు కైంకర్యమే సంసారము
పావనులగు యీ ప్రపన్నులకు ‖

యేపున శ్రీవేంకటేశుడే సర్వము
దాపై యితని వందనమే విధి |
కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు
పై పయి గెలిచిన ప్రపన్నులకు
Share This :
avatar

ఈ కీర్తనలో నొక వైచిత్రి యున్నది. మొదటి రెండు చరణములలో తృతీయపాదమున యతినియమము పాటించలేదు. ఆచార్యులవారు విధిగ యతిప్రాసలను పాటింతురు కదా, ఇచ్చట కించిద్భిన్నముగ నున్నది.

చరణములను రెండేసి పాదములు కలవిగా గ్రహించినచో యతిమైత్రిని పాటించినట్లే యగుచున్నదని సమాధానపడ వచ్చును. అవును, ప్రతి చరణమునకు నాలుగుపాదములన్న నియతి ఐఛ్ఛికమే. కొన్ని కీర్తనములను వారు రెండేసి పాదములున్న చరణములతో‌ కూర్చుట కాననగును.

delete 11 July 2020 at 05:55sentiment_satisfied Emoticon