మేదిని జీవుల గావ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics


Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: మేదిని జీవుల గావ


Get This Keerthana In English Script Click HereAarde Lyrics
మేదిని జీవుల గావ మేలుకోవయ్యా |

నీదయే మాకెల్ల రక్ష నిద్ర మేలుకోవయ్యా ‖

తగుగోపికల కన్నుదామరలు వికసించె
మిగుల సూర్యనేత్రుడ మేలుకోవయ్యా |
తెగువ రాక్షసులనే తిమిరము విరియగ
నెగడిన పరంజ్యోతి నిద్ర మేలుకోవయ్యా ‖

ఘనదురితపు గలువలు వికసించె
మినుకు శశినేత్రుడ మేలుకోవయ్యా |
పనివడి వేదాలనే పక్షులెల్లా బలుకగ
జనక! యాశ్రితపారిజాత మేలుకోవయ్యా ‖

వరలక్ష్మీ కుచచక్రవాకము లొండొంటి రాయ
మెరయుదోషరహిత మేలుకోవయ్యా |
పొరసి నీవు నిత్యభోగములు భోగించ
నిరతి శ్రీవేంకటేశ నేడు మేలుకోవయ్యా ‖


Share This :sentiment_satisfied Emoticon