మేలుకో శ్రుంగారరాయ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde LyricsAlbum :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: మేలుకో శ్రుంగారరాయ

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics


మేలుకో శృంగారరాయ మేటి మదనగోపాల |
మేలుకోవె నాపాల ముంచిన నిధానమా ‖

సందడిచే గోపికల జవ్వనవనములోన |
కందువందిరిగే మదగజమవు |
యిందుముఖి సత్యభామ హృదయ పద్మములోని |
గంధము మరిగినట్టి గండు తుమ్మెద ‖

గతిగూడి రుక్మిణికౌగిట పంజరములో |
రతిముద్దు గురిసేటి రాచిలుకా |
సతుల పదారువేల జంట కన్నుల గలువల- |
కితమై పొడిమిన నా యిందు బింబమ ‖

వరుసం గొలనిలోని వారి చన్నుంగొండలపై |
నిరతి వాలిన నా నీలమేఘమా |
శిరనురమున మోచి శ్రీ వేంకటాద్రి మీద |
గరిమ వరాలిచ్చే కల్పతరువా ‖

Share This :sentiment_satisfied Emoticon