మంగాంబుధి హనుమంతా అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: మంగాంబుధి హనుమంతా


Get This Keerthana In English Script Click HereAarde Lyrics


రాగం: ధర్మవతి, తాళం: ఆది

మంగాంబుధి హనుమంతా నీ శరణ |
మంగవించితిమి హనుమంతా ‖


బాలార్క బింబము ఫలమని ప ట్టిన
ఆలరి చేతల హనుమంతా |
తూలని బ్రహ్మాదులచే వరములు
ఓలి చేకొనినా హనుమంతా ‖

జలధి దాట నీ సత్వము కపులకు
అలరి తెలిపితివి హనుమంతా |
ఇలయు నాకసము నేకముగా, నటు
బలిమి పెరిగితివి భళి హనుమంతా ‖

పాతాళము లోపలి మైరావణు
ఆతల జంపిన హనుమంతా |
చేతులు మోడ్చుక శ్రీ వేంకటపతి
నీ తల గోలిచే హిత హనుమంతా ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon