నగవులు నిజమని అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics


Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: నగవులు నిజమని

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyricsనగవులు నిజమని నమ్మేదా |
వొగినడియాసలు వొద్దనవే ‖

తొల్లిటి కర్మము దొంతల నుండగ |
చెల్లబోయిక జేసేదా |
యెల్ల లోకములు యేలేటి దేవుడ |
వొల్ల నొల్లనిక నొద్దనవే ‖

పోయిన జన్మము పొరుగులనుండగ |
చీయనక యిందు జెలగేదా |
వేయినామముల వెన్నుడమాయలు |
ఓ యయ్య యింక నొద్దనవే ‖

నలి నీనామము నాలికనుండగ |
తలకొని యితరము దడవేదా |
బలు శ్రీ వేంకటపతి నిన్నుగొలిచి |
వొలుకు చంచలము లొద్దనవే ‖

Share This :sentiment_satisfied Emoticon