నిగమ నిగమాంత వర్ణిత అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: నిగమ నిగమాంత వర్ణిత

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics

నిగమనిగమాంతవర్ణిత మనోహర రూప-
నగరాజధరుడ శ్రీనారయణా ‖

దీపించు వైరాగ్యదివ్య సౌఖ్యం బియ్య-
నోపకరా నన్ను నొడబరపుచు |
పైపైనె సంసారబంధముల గట్టేవు
నాపలుకు చెల్లునా నారాయణా ‖

చికాకుపడిన నా చిత్తశాంతము సేయ-
లేకకా నీవు బహులీల నన్ను |
కాకుసేసెదవు బహుకర్మల బడువారు
నాకొలదివారలా నారాయణా ‖

వివివిధ నిర్బంధముల వెడలద్రోయక నన్ను
భవసాగరముల నడబడ జేతురా |
దివిజేంద్రవంద్య శ్రీ తిరువేంకటాద్రీశ
నవనీత చోర శ్రీనారాయణా ‖

Share This :
avatar
Anonymous

It should be "nopaka gadaa (or sadaa)"; "lEkanaa neevu bahu leela"; "bahu karmamula baDuvaaru"; "saagaramula (na) taDabaDa jEtuvaa".

Regards

delete 28 June 2020 at 06:35sentiment_satisfied Emoticon