నిముషమెడతెగక అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde LyricsAlbum :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: నిముషమెడతెగక


Get This Keerthana In English Script Click HereAarde Lyrics


నిముషమెడతెగక హరి నిన్ను తలచి |
మమత నీ మీదనే మరపి బ్రతుకుటగాక ‖

నిదురచే కొన్నాల్లు నేరముల కొన్నాల్లు
ముదిమిచే కొన్నాల్లు మోసపోయి |
కదిసి కోరినను గతకాలంబు వచ్చునే
మది మదినె యుండి ఏమరక బతుకుట గాక ‖

కడు తనయులకు కొంత కాంతలకు నొక కొంత
వెడయాసలకు కొంత వెట్టిసేసి |
అడరి కావలెననిన అందు సుఖమున్నదా
చెడక నీ సేవలే సేసి బతుకుటగాక ‖

ధనము వెంట తగిలి ధాన్యంబునకు తగిలి
తనవారి తగిలి కాతరుడైనను |
కను కలిగి శ్రీ వేంకటనాథ కాతువే
కొనసాగి నిన్నునే కొలిచి బతుకుటగాక ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon