నవరసములదీ నళినాక్షి అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: నవరసములదీ నళినాక్షి

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics
నవరసములదీ నళినాక్షి |
జవకట్టి నీకు జవి సేసీని ‖

శృంగార రసము చెలియ మొకంబున |
సంగతి వీరరసము గోల్ల |
రంగగు కరుణరసము పెదవులను |
అంగపు గుచముల నద్భుత రసము ‖

చెలి హాస్యరసము చెలవుల నిండీ |
పలుచని నడుమున భయరసము |
కలికి వాడుగన్నుల భీభత్సము |
అల బొమ జంకెనల నదె రౌద్రంబు ‖

రతి మరపుల శాంతరసంబదె |
అతి మోహము పదియవరసము |
ఇత్వుగ శ్రీవేంకటేశ కూడితివి |
సతమై యీపెకు సంతోస రసము ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon