నిత్య పూజలివిగో అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: నిత్య పూజలివిగో

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics

నిత్య పూజలివిగో నెరిచిన నోహో |
ప్రత్యక్షమైనట్టి పరమాత్మునికి నిత్య పూజలివిగో ‖

తనువే గుడియట తలయె శిఖరమట
పెను హృదయమే హరి పీఠమట |
కనుగొన చూపులే ఘన దీపములట
తన లోపలి అంతర్యామికిని ‖

పలుకే మంత్రమట పాదయిన నాలుకే
కలకల మను పిడి ఘంటయట |
నలువైన రుచులే నైవేద్యములట
తలపులోపలనున్న దైవమునకు ‖

గమన చేష్టలే అంగరంగ గతియట
తమి గల జీవుడే దాసుడట |
అమరిన ఊర్పులే ఆలబట్టములట
క్రమముతో శ్రీ వెంకటరాయునికి ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon