నల్లని మేని అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: నల్లని మేని

Get This Keerthana In English Script Click Here

Aarde Lyrics

నల్లని మేని నగవు చూపుల వాడు |
తెల్లని కన్నుల దేవుడు ‖

బిరుసైన దనుజుల పింఛమణచినట్టి |
తిరుపు కైదువ తోడి దేవుడు |
సరిపడ్డ జగమెల్ల చక్క ఛాయకు దెచ్చి |
తెరవు చూపినట్టి దేవుడు ‖

నీటగలసినట్టి నిండిన చదువులు |
తేట పరచినట్టి దేవుడు |
పాటిమాలినట్టి ప్రాణుల దురితపు |
తీట రాసినట్టి దేవుడు ‖

గురుతువెట్టగరాని గుణముల నెలకొన్న |
తిరువేంకటాద్రిపై దేవుడు |
తిరముగ ధృవునికి దివ్యపదంబిచ్చి |
తెరచి రాజన్నట్టి దేవుడు ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon