కలిగెనిదె నాకు అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు లిరిక్స్ | భక్తీ | Aarde Lyrics
Album :: Annamacharya Keerthanalu


Song/ Keerthana :: కలిగెనిదె నాకు

Get This Keerthana In English Script Click HereAarde Lyrics

కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది ‖

జయపురుషోత్తమ జయ పీతాంబర
జయజయ కరుణాజలనిధి |
దయ యెఱంగ నే ధర్మము నెఱగ నా
క్రియ యిది నీదివ్యకీర్తనమే ‖

శరణము గోవింద శరణము కేశవ
శరణు శరణు శ్రీజనార్ధన |
పరమ మెఱంగను భక్తి యెఱంగను
నిరతము నాగతి నీదాస్యమే ‖

నమో నారాయణా నమో లక్ష్మీపతి
నమో పుండరీకనయనా |
అమిత శ్రీవేంకటాధిప యిదె నా
క్రమమెల్లను నీకయింకర్యమే ‖
Share This :sentiment_satisfied Emoticon