లక్ష్య చేధన | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రినీ లక్ష్యం ఎంత ఉన్నతమైనదైతే
నీకు ఎదురయ్యే ఆటంకాలు
కూడా అంతే బలంగా ఉంటాయి.
శుభరాత్రి


Get This Quote In English Script  CLCIK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon