ఈ లోయలోనా ఈ పాయలోనా సాంగ్ లిరిక్స్ అమ్మకోసం (1970) తెలుగు సినిమా


Album : Amma Kosam

Starring: Krishna, Vijaya Nirmala
Music : Adi Narayana Rao
Lyrics-C NAre 
Singers :P Suseela
Producer: Chinna Rao
Director: BV Prasad
Year: 1970

Telugu Script Lyrics CLICK HERE


ఈ లోయలోనా ఈ పాయలోనా
ఈ లోయలోనా ఈ పాయలోనా
నిలువెల్ల సోకే నీరెండలోన 
మనసూగింది ఉయ్యాలలా
మనసూగింది ఉయ్యాలలా
కదలే గోదావరి కెరటాలలా 
మనసూగింది ఉయ్యాలలా

ఓఓఓ... 
సరసాల చిరుగాలి గురి చూసి వీచింది
సరసాల చిరుగాలి గురి చూసి వీచింది
పులకించు పరువం పురివిప్పి ఆడింది 
పులకించు పరువం పురివిప్పి ఆడింది 
కొంటె పొదరిల్లు కొనకొంగు లాగింది 
కొంటె పొదరిల్లు కొనకొంగు లాగింది 
గుండె ఝల్లంది, ఝల్లంది...ఓ

మనసూగింది ఉయ్యాలలా
కదలే గోదావరి కెరటాలలా 
మనసూగింది ఉయ్యాలలా

ఓఓ...నీలాటి రేవులోన నీడయేదో కదిలింది
నీలాటి రేవులోన నీడయేదో కదిలింది
నను చూసి ఎవరో నవ్వినట్టు తోచింది
నను చూసి ఎవరో నవ్వినట్టు తోచింది
అమ్మో! కొరమీను అరికాలు మీటింది
అమ్మో! కొరమీను అరికాలు మీటింది
స్స్...ఒళ్ళు జిల్లంది జిల్లంది... ఓ... 

మనసూగింది ఉయ్యాలలా
కదలే గోదావరి కెరటాలలా 
మనసూగింది ఉయ్యాలలా
Share This :sentiment_satisfied Emoticon