మన గాయాలు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


మన గాయాలు కాలంతో మానవు  

వాటిని భరిస్తూనే ఎలా బ్రతకాలనేది 

కాలం నేర్పుతుంది
 శుభరాత్రి 


Get This Quote In English Script  CLICK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon