నువ్వు మౌనంగా | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


నువ్వు మౌనంగా పని చేసుకుంటూ వెళ్ళు 

విజయమే నీ గురించి గర్జించి చెబుతుంది 
శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon