రోజూ నీలో వచ్చే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంరోజూ నీలో వచ్చే చిన్న మార్పులే 

నీ జీవితంలో వచ్చే పెద్ద మార్పుకు దారులు
శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon