ఏ పనైనా | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం
ఏ పనైనా మూడు గంటలు 
ముందైనా పూర్తి చేయొచ్చుగాని, 
ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకూడదు.


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here
Good Night Quotes

Love Quotes


Share This :sentiment_satisfied Emoticon