కాలమే జీవితం | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయంకాలమే జీవితం. 
కాలం వృథా చేయటం 
అంటే జీవితాన్ని వృథా చేయటమే.


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick HereLove Quotes

Devotional Quotes

Share This :sentiment_satisfied Emoticon