విజయం మన అకుంఠిత | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం
విజయం మన అకుంఠిత 
విశ్వాసం మీద ఆధారపడి
 ఉంటుంది.


శుభోదయం Get This Quote IN English Fonts CLick Here


Love Quotes

Devotional QuotesShare This :sentiment_satisfied Emoticon