భయం తలుపు తట్టినప్పుడు | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయంభయం తలుపు 

తట్టినప్పుడు 
ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మేల్కొలపాలి. 
అప్పుడు భయం 

పారిపోతుంది


శుభోదయం Get This Quote IN English Fonts CLick Here


Share This :sentiment_satisfied Emoticon