కోప రంగప్రవేశం | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం

కోప రంగప్రవేశం 

చేయగానే 
వివేకం తెర వెనక్కు 

వెళ్ళిపోతుంది.


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here

Quotes

Telugu Quotes

Share This :sentiment_satisfied Emoticon