మంచి మనుషుల హృదయాల్లో | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం
మంచి మనుషుల హృదయాల్లో
క్రోధం ఎక్కువ సేపు ఉండలేదు.


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick HereGood Night Quotes

Love Quotes

Share This :sentiment_satisfied Emoticon