కోప దహనం | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం
కోపంగా ఉండటం అంటే 

రగిలే నిప్పును చేతితో 

పట్టుకోవడంలాంటిది. 
దానిని ఇతరులపై విసిరే 

లోపలే నిన్ను దహించి వేస్తుంది


శుభోదయం Get This Quote IN English Fonts CLick Here

Share This :sentiment_satisfied Emoticon