మనకెప్పుడూ తగినంత | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయంమనకెప్పుడూ తగినంత కాలం 
ఉండనే ఉంటుంది. 
కానీ అది జాగ్రత్తగా 
వినియోగించికోవాలంతే.


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here

Telugu Quotes

Good Morning Quotes 


Share This :sentiment_satisfied Emoticon